Gwarancja/Reklamacje

 

Warunki:

 

• Gwarancji udziela się na okres 24 miesięcy od daty zakupu.

• Gwarant zapewnia Kupującemu dobrą jakość i prawidłowe działanie wyrobu pod warunkiem użytkowania zgodnie z przeznaczeniem i instrukcją obsługi.

• Za datę zakupu przyjmuje się datę widniejącą na dowodzie zakupu, który kupujący ma bezwzględny obowiązek zachować.

• Wszelkie reklamacje z tytułu wad wyrobu należy zgłaszać w punkcie sprzedaży.

• Napraw gwarancyjnych dokonuje producent lub jednostka usługowa o której informuje sprzedawca.

• Sposób naprawy ustala udzielający gwarancji.

• Gwarancja przysługuje jedynie pierwotnemu nabywcy i nie podlega przeniesieniu na osoby trzecie.

• W przypadku wystąpienia wad należy zwrócić się do punktu sprzedaży detalicznej z wyrobem, oryginalną kartą gwarancyjną podpisaną przez sklep oraz Kupującego  i paragonem lub dowodem zakupu.

• Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową kupna sprzedaży zgodnie z art. 13 pkt. 4 Ustawy o Szczególnych Warunkach Sprzedaży Konsumenckiej oraz zmianach Kodeksu Cywilnego ( Dz. U. z 2002r Nr 141 poz. 1176 )

• Ochrona gwarancyjna na zakupiony produkt obejmuje teren Rzeczpospolitej Polskiej.

 

Gwarancją nie są objęte:

 

• naturalne zużycie poszczególnych elementów,

• uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego przechowywania,

• uszkodzenia mechaniczne i termiczne,

• zmiana koloru ceratki obiciowej,

• zagubienie drobnych elementów wyposażenia,

• uszkodzenia lub rozdarcia ceratki, które nastąpiły z winy nabywcy,

• dokonywanie napraw przez osoby nieupoważnione.

 

Nie udziela się gwarancji w przypadku gdy:

 

• wyrób nie został dostarczony producentowi w komplecie z oryginalnymi datowanymi: dowodem zakupu i gwarancją z pieczątką sprzedawcy,

• uszkodzenia są spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem lub konserwacją przeprowadzoną niezgodnie z Instrukcją obsługi,

• wyrób został zmodyfikowany przez użytkownika,

• numer seryjny produktu został usunięty, zmieniony lub jest nieczytelny.

  

Prawa kupującego:

 

Gwarancja daje użytkownikowi określone prawa. Użytkownik ma również inne prawa, które mogą różnić się w różnych krajach. Żadne zapisy w niniejszej gwarancji nie ograniczają ustawowych praw, w tym również praw konsumenckich obowiązujących w danym kraju, które mogą zostać ograniczone przez niniejszą umowę.

Zgłaszając reklamację należy sprecyzować swoje żądanie. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej przewiduje różne uprawnienia na wypadek stwierdzenia niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.

 

W pierwszej kolejności do wyboru są:

1) żądanie nieodpłatnej naprawy towaru

2) żądanie wymiany towaru na nowy

 

Wszelkie naprawy wynikające z winy producenta wykonywane są bezpłatnie. Nieodpłatność naprawy lub wymiany oznacza, że sprzedawca ma również obowiązek zwrotu kosztów poniesionych przez kupującego.

 

Terminy napraw:

 

Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady będą usuwane w terminach nie dłuższych niż:

a) 14 dni roboczych od daty zgłoszenia sprzętu do serwisu,

b) 21 dni roboczych od daty przyjęcia reklamacji przez sklep.

W przypadkach szczególnie uzasadnionych (np. przy konieczności sprowadzenia części zamiennych z zagranicy) wada będzie usunięta w innym terminie po wcześniejszym uprzedzeniu reklamującego.

 

Uszkodzenia w transporcie:

 

Berber nie ponosi odpowiedzialności za wady wyrobu powstałe na skutek niewłaściwego transportu produktu przez firmę kurierską. Aby jednak reklamacja taka została uznana należy:

1. Odebrany towar sprawdzić w obecności kuriera.

2. W przypadku zauważonych uszkodzeń sporządzić protokół reklamacyjny w obecności kuriera.

Nie sprawdzenie towaru podczas odbioru oznacza rezygnację z gwarancji obejmującej uszkodzenia wynikłe podczas transportu!

 

Sposób składania reklamacji:

 

Aby dokonać reklamacji produktu należy sporządzić protokół reklamacyjny, którego wzór można pobrać poniżej.


1. WAŻNE - opisanie reklamacji na zgłoszeniu. Należy wypisać wszystkie zauważone usterki.
2. Dane osoby/firmy zgłaszającej szkodę - podpis i pieczątka sklepu.
3. Przed wysłaniem produktu prosimy o kontakt telefoniczny z działem reklamacji firmy pod adresem e-mail: reklamacje@berber.pl. Kontakt telefoniczny pozwoli uniknąć niepotrzebnych wysyłek, gdyż możemy dosłać same elementy produktu.
4. Zgłaszane reklamacje wynikłe podczas transportu będą rozpatrywane tylko wraz z załączonym protokołem firmy kurierskiej.
5. Reklamacje produktów prosimy wysyłać za pośrednictwem firm kurierskich.
6. Do reklamacji oprócz protokołu prosimy dołączyć paragon sprzedaży.